شنبه 20 رمضان 1440 - 25 مه 2019
فارسی

232694

08-05-2019

حکم کسی که بدون عذر در رمضان روزه نگیرد

08-05-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

26860

08-05-2018

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

08-05-2018

272947

04-05-2018

گمان کرده روزه‌اش باطل است اما برای رعایت حرمت ماه رمضان امساک نموده و مبطلات روزه را انجام نداده سپس فهمیده که روزه‌اش باطل نیست. آیا باید آن روزه را قضا کند؟

04-05-2018

21710

30-04-2018

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

30-04-2018

112102

24-04-2018

چگونه روزه‌های قضایش را به جای آورد؟

24-04-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018

249449

20-04-2018

از روی نادانی روزه نگرفته، آیا باید روزه‌هایش را قضا کند؟

20-04-2018

21049

01-09-2017

قضای روزه‌های واجب در ایام تشریق صحیح نیست

01-09-2017

234125

27-06-2017

آیا برای کسی که بدون عذر رمضان را روزه نبوده یا به عمد روزه‌اش را خورده، قضای آن واجب است؟

27-06-2017

38355

24-06-2017

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

24-06-2017

21697

28-04-2017

پی در پی گرفتن قضای رمضان واجب نیست

28-04-2017

49985

23-07-2016

حکم به پایان نرساندن قضای روزه‌ی واجب

23-07-2016

7863

22-07-2016

آیا با داشتن قضای روزه‌ی رمضان شروع به روزه‌ی شش از روز شوال کند؟

22-07-2016

40389

18-07-2016

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

18-07-2016

ارسال ملاحظات