شنبه 20 صفر 1441 - 19 اکتبر 2019
فارسی

پرسش‌های برگزیده

4015

20-07-2016

یک جا کردن نیت روزه‌ی «ایام بیض» و روزه‌ی شش روز شوال

20-07-2016

4082

05-06-2019

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

05-06-2019

7858

21-07-2016

آیا شرط است که روزه‌های شش روز شوال را پی در پی بگیریم؟

21-07-2016

7859

16-07-2016

فضیلت روزه‌ی شش روز از شوال

16-07-2016

7860

19-06-2018

شخص مسلمان روزهٔ شش روز شوال را کی آغاز کند؟

19-06-2018

7865

21-06-2018

آیا روزهٔ شش روز شوال هر سال لازم است؟

21-06-2018

38355

24-06-2017

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

24-06-2017

39328

17-07-2016

یکجا کردن قضای رمضان با نیت شش روزه‌ی شش روز شوال صحیح نیست

17-07-2016

125811

04-07-2017

آیا روزه‌ی کفاره‌ی قسم در شوال جزو روزه‌ی شش روز شوال به حساب می‌آید؟

04-07-2017

ارسال ملاحظات