جمعه 4 رمضان 1442 - 16 آوریل 2021
فارسی

36518

03-08-2019

به زبان آوردن نیت به هنگام ذبح قربانی

03-08-2019

3967

19-07-2019

چگونگی تقسیم قربانی برای خوردن و صدقه

19-07-2019

256227

14-07-2019

ادلهٔ مشروعیت قربانی و آیا این ادله نشان‌گر وجوب است یا استحباب؟

14-07-2019

106630

19-08-2018

حکم یکجا نمودن نیت قربانی و عقیقه

19-08-2018

178524

02-09-2017

حکم قربانی اگر پیش از ذبح تلف شود

02-09-2017

36532

29-08-2017

خوردن و توزیع گوشت قربانی

29-08-2017

160055

28-08-2017

کسی که در سرزمینش هیچ مسلمان فقیری نیست چگونه قربانی‌اش را توزیع کند؟

28-08-2017

36733

27-08-2017

در هنگام ذبح قربانی چه بگوید؟

27-08-2017

96816

26-08-2017

ذبح قربانی بهتر از صدقه دادن پول آن است

26-08-2017

175748

24-08-2017

اگر مرد خانه از قربانی کردن سر باز زند، آیا زن می‌تواند برای خود و خانواده‌اش قربانی کند؟

24-08-2017

255557

23-08-2017

شریک شدن در قربانی با کسی که قصد ولیمه‌ی عروسی دارد و اندازه‌ی کافی در ولیمه‌ی عروسی

23-08-2017

33743

22-08-2017

خانواده‌ی شخص قربانی کننده می‌تواند مو و ناخن خود را در دهه‌ی ذی الحجه کوتاه کنند

22-08-2017

36376

15-09-2016

آیا می‌توان گوشت قربانی را به غیر مسلمانان داد؟

15-09-2016

109340

14-09-2016

شخصی که قربانی می‌کند هنگام ذبح نیت را به زبان می‌آورد؟

14-09-2016

149415

13-09-2016

حکم خوردن همه‌ی قربانی یا صدقه دادن همه‌ی آن

13-09-2016