دوشنبه 24 رجب 1442 - 8 مارس 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

241200

25-07-2020

معنای این قاعده که «اثبات یک صفت برای الله، مستلزم نفی صفت ضد آن است» چیست؟

25-07-2020

252162

23-07-2020

آیا استفاده از رنگ‌ها برای بازاریابی و جلب مشتری ربطی به کهانت و طالع بینی دارد؟

23-07-2020

90143

21-07-2020

یک یا دو روز یا بیشتر نماز را ترک می‌کند

21-07-2020

45694

19-07-2020

معنای سخن پیامبر ﷺ که: «بیماری منتقل نمی‌شود»

19-07-2020

48005

17-07-2020

شریک شدن با کسی که بر اساس رشوه و ربا معامله می‌کند

17-07-2020

46068

15-07-2020

بیان اسباب عذاب قبر

15-07-2020

93772

13-07-2020

دیدن لکه یک روز پس از پایان پریود

13-07-2020

49039

11-07-2020

حکم حجت قرار دادن تقدیر برای انجام گناهان یا ترک واجبات

11-07-2020

308653

09-07-2020

شادی مؤمنان از دیدار الله سبحانه و تعالی

09-07-2020

41643

07-07-2020

آیا می‌توان برای تخفیف عذاب میت شاخه‌ای تر را بر قبر وی گذاشت؟

07-07-2020

222880

05-07-2020

نیت ادا برای نمازی که در وقتش ادا می‌شود و نیت قضا برای نمازی که وقتش گذشته شرط نیست

05-07-2020

11026

01-07-2020

نوشتن آیات و بستن آن به خود

01-07-2020

197247

29-06-2020

از ترک نماز و ترک زکات توبه کرده است؛ اکنون باید چه کار کند؟

29-06-2020

85195

27-06-2020

احتکار هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند حرام است

27-06-2020

20882

23-06-2020

نمازهای فوت شده‌اش را چگونه قضا کند؟

23-06-2020