چهارشنبه 6 ذوالحجه 1445 - 12 ژوئن 2024
فارسی

81169

11-04-2024

به گمان آنکه خون‌ریزی او ناشی از سقط است روزه‌اش را خورده است

11-04-2024

191684

25-03-2024

بعد از افطار متوجه خون پریود شده اما شک دارد که خونریزی پیش از افطار رخ داده یا پس از آن

25-03-2024

37662

20-03-2024

زنی مدت نفاسش چهل روز شده اما خون‌ریزی او تمام نشده؛ آیا می‌تواند نماز و روزه‌اش را انجام دهد؟

20-03-2024

228904

25-08-2023

زنی که حائض است در حال وقوع کسوف چکار کند؟

25-08-2023

37752

20-03-2023

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

20-03-2023

37840

09-03-2023

دیدن لکه‌های تیره پیش از حیض

09-03-2023

5595

21-11-2022

زنان چگونه برای شروع دوباره‌ی نماز، پایان مدت عادت ماهیانه‌ی خود را تشخیص دهند؟

21-11-2022

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

65903

07-04-2022

به سبب گذاشتن آی یو دی پس از پایان نِفاس دچار خونریزی شده است

07-04-2022

108549

05-04-2022

شک دارد که آیا پیش از اذان صبح پاک شده یا خیر؛ آیا نماز و روزه را به جا بیاورد؟

05-04-2022

130021

01-04-2022

خارج شدن چند قطره خون پس از پاک شدن از عادت ماهیانه، حیض به شمار نمی‌آید

01-04-2022

38703

26-03-2022

حامله است و ترشحاتی از او خارج می‌شود؛ آیا نماز را ترک کند؟

26-03-2022

94824

21-04-2021

عادت ماهیانه‌اش به سبب قرار دادن آی یو دی به طول انجامیده است

21-04-2021

7416

13-04-2021

جلوگیری از عادت ماهیانه (پریود) در ماه رمضان

13-04-2021

93772

13-07-2020

دیدن لکه یک روز پس از پایان پریود

13-07-2020